The world’s premier network for those seeking to share and discuss high-impact,high results, super practical information for the developmentof superiorphysical performance.
View RSS Feed

Câu Điều Kiện loại 1, 2, 3 – Mệnh đề if: Cấu trúc & bài tập

[COLOR=#313131][FONT=Arial]Cấu trúc câu điều kiện loại 1, 2, 3 cùng with the mệnh đề “[/FONT][/COLOR][I] Nếu [/I][COLOR=#313131][FONT=Arial]” is loại câu used in many giao tiếp hàng ngày as well as in Văn Việt. Một phần của chúng tôi là một trong những thứ khác nhau. [/FONT][/COLOR][COLOR=#313131][FONT=Arial]Trọng bài viết this our would cùng nhau t́m hiểu VA vào kĩ về how to use the of the type[/FONT][/COLOR][I] Câu the terms [/I][COLOR=#313131][FONT=Arial]in tiếng Anh. [/FONT][/COLOR][B][COLOR=#3366FF]Tóm tắt structured các loại câu the terms [/COLOR][/B]

[COLOR=#313131][FONT=Arial]Trọng tiếng Anh có 3 loại câu điều kiện chính:[/FONT][/COLOR]

[LIST][*]H́nh 1: Nếu + S + V (s / es), S + will / can / will + V (Phiên bản)[/LIST]
[COLOR=#313131][FONT=Arial]Nếu tôi có đủ tiền, tôi sẽ đến Nhật Bản.[/FONT][/COLOR]

[LIST][*]Cấu trúc 2: Nếu + S + V (quá mức), S + would / could / might + V (Phiên bản)[/LIST]
[COLOR=#313131][FONT=Arial]Nếu tôi có đủ tiền, tôi sẽ đến Nhật Bản[/FONT][/COLOR]

[LIST][*]H́nh 3: Nếu + S + had + V3, S + would / could / might + have + V3[/LIST]
[COLOR=#313131][FONT=Arial]Nếu tôi có đủ tiền, tôi sẽ đến Nhật Bản.
Xem trên mạng: [URL]https://baosongngu.vn/cau-dieu-kien/[/URL][/FONT][/COLOR]

 1. Các tháng trong tiẾng anh: Cách viẾt, cách ĐỌc [dỄ nhỚ]

  by , 03-14-2020 at 09:07 AM (Câu Điều Kiện loại 1, 2, 3 – Mệnh đề if: Cấu trúc & bài tập)
  [COLOR=#313131][FONT=Arial]Đă bao giờ bạn tự hỏi các tháng trong tiếng Anh thật sự có ư nghĩa như thế nào và dựa vào đâu mà chúng lại được đặt tên như vậy? Bạn từng thắc mắc tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 trong tiếng Anh là ǵ? Hay Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec là tháng mấy? Làm sao để tránh ...
  Tags: month, thang
  Categories
  Uncategorized
Free Course
Close