The world’s premier network for those seeking to share and discuss high-impact,high results, super practical information for the developmentof superiorphysical performance.
View RSS Feed

Câu Điều Kiện loại 1, 2, 3 – Mệnh đề if: Cấu trúc & bài tập

Các tháng trong tiẾng anh: Cách viẾt, cách ĐỌc [dỄ nhỚ]

Rate this Entry
by , 03-14-2020 at 09:07 AM (343 Views)
[COLOR=#313131][FONT=Arial]Đă bao giờ bạn tự hỏi các tháng trong tiếng Anh thật sự có ư nghĩa như thế nào và dựa vào đâu mà chúng lại được đặt tên như vậy? Bạn từng thắc mắc tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 trong tiếng Anh là ǵ? Hay Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec là tháng mấy? Làm sao để tránh nhầm lẫn khi sử dụng các tháng tiếng Anh trong văn nói, văn viết? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp điều này:
[/FONT][/COLOR][h=2][COLOR=#3366FF]Các tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 trong tiếng Anh[/COLOR][/h][COLOR=#313131][FONT=Arial]Dưới đây là danh sách 12 tháng, kư tự viết tắt, và phiên âm từng tháng[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#313131][FONT=&quot][TABLE="class: cms_table, width: 519"]
[TR]
[TD="align: center"][COLOR=#FF0000][B]Tháng[/B][/COLOR][/TD]
[TD="align: center"][COLOR=#FF0000][B]Tháng trong tiếng Anh[/B][/COLOR][/TD]
[TD="align: center"][COLOR=#FF0000][B]Viết Tắt[/B][/COLOR][/TD]
[TD="align: center"][COLOR=#FF0000][B]Phiên âm[/B][/COLOR][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]Tháng 1[/TD]
[TD="align: center"]January[/TD]
[TD]Jan[/TD]
[TD][‘dʒænjʊərɪ][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]Tháng 2[/TD]
[TD="align: center"]February[/TD]
[TD]Feb[/TD]
[TD][‘febrʊərɪ][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]Tháng 3[/TD]
[TD="align: center"]March[/TD]
[TD]Mar[/TD]
[TD][mɑrtʃ /mɑːtʃ][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]Tháng 4[/TD]
[TD="align: center"]April[/TD]
[TD]Apr[/TD]
[TD][‘eɪprəl][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]Tháng 5[/TD]
[TD="align: center"]May[/TD]
[TD]May[/TD]
[TD][meɪ][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]Tháng 6[/TD]
[TD="align: center"]June[/TD]
[TD]Jun[/TD]
[TD][dʒuːn][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]Tháng 7[/TD]
[TD="align: center"]July[/TD]
[TD]Jul[/TD]
[TD][/dʒu´lai/][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]Tháng 8[/TD]
[TD="align: center"]August[/TD]
[TD]Aug[/TD]
[TD][ɔː’gʌst][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]Tháng 9[/TD]
[TD="align: center"]September[/TD]
[TD]Sep[/TD]
[TD][sep’tembə][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]Tháng 10[/TD]
[TD="align: center"]October[/TD]
[TD]Oct[/TD]
[TD][ɒk’təʊbə][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]Tháng 11[/TD]
[TD="align: center"]November[/TD]
[TD]Nov[/TD]
[TD][nəʊ’vembə][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]Tháng 12[/TD]
[TD="align: center"]December[/TD]
[TD]Dec[/TD]
[TD][dɪ’sembə]

[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/FONT][/COLOR]

Xem thêm tại: [URL]https://baosongngu.vn/thang-tieng-anh/[/URL]
Tags: month, thang
Categories
Uncategorized

Comments

Free Course
Close